Jørgen Vik

Ordfører Lillestrøm kommune
Hanna

Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

Kommunene har en helt sentral rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og gjennom klima- og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling skal vi bidra til å løse de globale utfordringene lokalt. Det viktigste jeg som ordfører kan gjøre er å tørre, å engasjere, og å samarbeide: Vi må tørre å stille strenge krav til utbyggere og entreprenører, og vi må tørre å vise vei selv gjennom å satse på innovative løsninger. Vi skal skape oppslutning og engasjement for å bidra i dette dugnadsarbeidet, og vise at bærekraftige byer og tettsteder er bedre steder. Da er det helt avgjørende at vi samarbeider med hverandre – på tvers av kommunegrenser, sektorer og næringer. 

Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

FutureBuilt hjelper oss med å tørre, engasjere og samarbeide. Det er en unik plattform for oss for å møtes, lære av hverandre, og spre de gode klima- og miljøløsningene. FutureBuilt utfordrer og inspirerer oss til å bygge klimaklokt og fremtidsrettet, og bistår med veiledning og faglig støtte. Gjennom dette partnerskapet øker vi kompetanse og erfaring – både i kommuneorganisasjonen og i den lokale bygge- og anleggsnæringen. I Lillestrøm kommune har vi høye ambisjoner for by- og tettstedsutviklingen, og FutureBuilt er en viktig støttespiller på veien mot disse målene.

Foto: Christian Wangberg