Hanne Opdan

Ordfører Nordre Follo kommune
Hanna

Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

Det skal være godt å leve i Nordre Follo, ikke bare bo. Derfor utvikler vi attraktive og bærekraftige byer og tettsteder med gode byrom og sosiale møteplasser. Sammen med innbyggere, utbyggere og næringsliv, jobber vi med en bærekraftig byutvikling. Vi stiller strenge krav til utbyggerne, som krav til materialbruk og fossilfrie byggeplasser. Vi er ledende med vårt mål om arealnøytralitet, og vi verner om dyrka og dyrkbar mark. 

Mange ønsker å bo tett på kollektivknutepunkt. Utvikling av knutepunktene i Nordre Follo bidrar til at innbyggerne kan gjøre gode miljøvalg i hverdagen. I vår byplanlegging legger vi til rette for at flest mulig skal kunne gå og sykle og bruke kollektivtransport.  

Follobanen åpner i slutten av 2022 og gir 11 minutters reisetid med tog fra Ski til Oslo. Vi har i mange år planlagt og jobbet for å møte veksten som kommer og sørge for at veksten blir del av en bærekraftig byutvikling. 

Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

Nordre Follo kommunes visjon er å være nær og nyskapende. Vi vet at vi må være nytenkende for å lykkes med bærekraftig byutvikling. Selv for store kommuner er det krevende å ha kompetanse på alle felt. FutureBuilt gir oss en god arena for kunnskapsdeling. Gjennom forbildeprosjektene får vi inspirasjon og tilgang til å dele kunnskap, erfaringer og innovative løsninger. 

Vi har så langt jobbet med ett prosjekt som kandidat til å bli forbildeprosjekt, Ski Vest ungdomsskole. FutureBuilt har bidratt til å spille inn nye bærekraftige løsninger og innovative grep i prosjektet. 

Vi samarbeider med eiendomsutviklere og jobber aktivt for å rekruttere private byutviklingsprosjekter som forbildeprosjekter i kommunen, og ser FutureBuilt som et nyttig verktøy for å nå våre høye bærekraftsambisjoner.

Foto: Jan Walbeck