Monica Berg

Ordfører Drammen kommune
Hanna

Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

Vi har benyttet arbeidet med ny kommuneplan til å sette høye ambisjoner for bærekraftig utvikling i Drammenssamfunnet, og FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for denne prosessen. Vår målsetting er at vi skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig. Vi utvikler også en ambisiøs klimastrategi som inkluderer næringslivet og innbyggerne i hvordan vi skal nå denne målsettingen. For byutviklingen er det viktig å legge føringer som ivaretar sosial bærekraft, bidrar til å redusere klimagassutslippene, prioriterer grønn mobilitet og gir god klimatilpassing.

Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

FutureBuilt et viktig verktøy for å nå klimamålene i Drammens kommuneplan og klimastrategier. Forbildeprosjektene i FutureBuilt gir oss læring gjennom konkrete eksempler, og bidrar til nødvendig kunnskap som samfunnet trenger i omstillingen til lavutslippssamfunnet. For Drammen er FutureBuilt en viktig arena for innovasjon og erfaringsutveksling i samarbeid med de andre kommunene, bransjen og fagmiljøer. Tilgangen til fagekspertisen og nettverket i FutureBuilt gir både private utbyggere og kommunen god støtte til å nå klimamålene.

Foto: Drammen kommune